Language: BG
Меню
+359 877 599 144
Филтри

Категории

ПРОЕКТИ

17.10.2016г.

 

Дилком България ООД публикува документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Модулна машина за печат, щанцоване и автоматично пренавиване на ролки с етикети- 1 бр. и Автоматична машина за пренавиване и инспектиране на напечатани етикети- 1 бр.
Обособена позиция 2 : Многофункционална машина за топъл печат и преге- 1 бр.“

 

Сваляне на прикачените файлове:

 

Проекто договор

Заповед за назначаване на оценители

Примерна методика за оценка на офертите

Изисквания към офертите

Публична покана

Оферта 

Декларация на кандидата

 

 

 

 

 

 

22.06.2016г.

 

Дилком България ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ

 

Дилком България ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0310-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 
Проект BG16RFOP002-2.001-0310 има за цел да повиши производствения капацитет на малко предприятие от печатния сектор-  Дилком България ООД и да обуслови възможността за увеличаване на износа чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване.

 

Повече информация

 


 

  

 

НАРЕДБИ И ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

 

 

 НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

 

 В сила от 13.12.2014 г.
 Приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г.
 Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г. 

 

 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за предоставянето на информация за храните на потребителите

 

Прилага се от 13 декември 2014 г., с изключение на член 9, параграф 1, буква л), който се прилага

от 13 декември 2016 г., и част Б на приложение VI, която се прилага от 1 януари 2014 г.

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

В сила от 1.10.1999 г.
Приета с ПМС № 131 от 23.06.1999 г.
Обн. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г.

 

 

 

 

 

 

 

                

Контакти

СОФИЯ

Младост 4, Околовръстен път N251
Делта Бизнес Център - офис 205
тел. +359 2 971 3208, +359 2 971 4035

факс: +359 2 971 4035
sofia@dilcom.com

 

ВАРНА
Западна Промишлена Зона
Варна Комерс АД
тел. +359 52 599144, +359 52 599145

факс: +359 52 509695
office@dilcom.com

 

ПЛОВДИВ
ул. Нестор Абаджиев 23
тел. +359 32 207940

plovdiv@dilcom.com

Социални мрежи